O Padroado
 
Xunta de Goberno
 
Estrutura
 
Estatutos
 
Localización
 
Contacto
 
 
Estatutos
 
Capítulo IObxectivos, natureza e funcións
Capítulo IIÓrganos de Goberno e Administración...
Capítulo IIIDo persoal
Capítulo IVDos recursos
Capítulo VDos usuarios
Capítulo VINormas complementarias
Capítulo VIIDisolución e liquidación

DOS RECURSOS

ARTIGO 17 .- O financiamento para o cumprimento dos fins do Padroado efectuarase a través dos seus medios económicos, que estarán formados por:

  1. A achega que aprobe o Concello Pleno.
  2. Toda clase de subvencións, achegas e doazóns económicas concedidas por organismos públicos ou entidades privadas.
  3. Ingresos que poidan reporta-las actividades organizadas polo Padroado.
  4. Doazóns ou legados que se outorguen a favor do Padroado.

ARTIGO 18 .- Os ingresos e gastos do Padroado serán contabilizados polos servizos económicos do Concello, rendendo contas anualmente ao Concello Pleno o/a presidente/a. En caso de haber superávit contable esta cantidade pasará ao presuposto do ano seguinte posterior. Non obstante, a Intervención de Fondos Municipal levará a cabo a fiscalización que establece a normativa legal vixente.


Destacados

Outras webs municipais

   
 
Concello de Narón - Aviso legal