O Padroado
 
Xunta de Goberno
 
Estrutura
 
Estatutos
 
Localización
 
Contacto
 
 
Estatutos
 
Capítulo IObxectivos, natureza e funcións
Capítulo IIÓrganos de Goberno e Administración...
Capítulo IIIDo persoal
Capítulo IVDos recursos
Capítulo VDos usuarios
Capítulo VINormas complementarias
Capítulo VIIDisolución e liquidación

ARTIGO 1 .- O Padroado Municipal de Deportes do Concello de Narón constitúese como fundación pública de servizos ó abeiro do artigo 85 c/ do Regulamento de servizos das corporacións locais, creándose con personalidade xurídica propia e autonomía financeira e funcional, dependente do Concello, para o cumprimento dos obxectivos seguintes:

  1. A finalidade primordial será a promoción deportiva e o desenvolvemento da cultura física e a práctica deportiva da poboación de Narón
  2. A promoción de instalacións, así como a conservación, mantemento e administración das instalacións deportivas propiedade do Concello.
  3. Facilitar a tódolos veciños e veciñas a utilización das instalacións deportivas municipais con carácter formativo e de espallamento e sen ánimo de lucro, de xeito que as achegas económicas dos usuarios e usuarias contribúan a sufraga-los gastos de mantemento daquelas.
  4. Xestiona-lo posible uso doutras instalacións deportivas, públicas ou privadas, para o cumprimento dos fins do Padroado.
  5. Contratación do persoal técnico preciso para atende-las diversas necesidades.

ARTIGO 2 .- O Padroado rexerase polo disposto nestes estatutos e posterior normativa de réxime interno e actuará, sen prexuízo da súa autonomía, baixo a tutela do Concello Pleno, ao que corresponde a suprema función directiva, así como a fiscalización e control das súas actividades.

ARTIGO 3 .- Dentro das súas competencias o Padroado está facultado para realizar tódolos actos que se encamiñen ó cumprimento dos fins sinalados no artigo 1 e, en particular, para:

  1. Solicitar subvencións e outras axudas das diversas administracións, fundacións e particulares.
  2. Formalizar convenios e contratos de calquera clase.
  3. Organizar tódolos servizos necesarios no Padroado.
  4. Proceder á compra de material, aparellos, útiles e bens de toda clase, así como á súa venda cando sexan clasificados de inservibles ou inútiles.

ARTIGO 4 .- O Padroado ten o seu enderezo social no Pavillón Polideportivo Municipal sito na Estrada da Gándara n° 148, sen prexuízo de que as seccións especializadas desta estean radicadas funcionalmente noutros edificios municipais onde se realicen as súas actividades específicas.


Destacados

Outras webs municipais

   
 
Concello de Narón - Aviso legal